Drodzy Czytelnicy!
Przekazujemy Wam bezpłatnie najnowszy numer naszego kwartalnika "Forum Myśli Wolnej".
Oczekujemy od Was listów i uwag, które chętnie opublikujemy, jeśli stanowić będą istotne treści.
Zapraszamy do współpracy i życzymy miłej lektury.

------------------------------


Sesja popularno-naukowa poświęcona

Tadeuszowi Żeleńskiemu BoyowiZgodnie z coroczną tradycją krakowska Rada i Rada Naczelna Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz stowarzyszenie „Kuźnica” zaprosili swoich członków i sympatyków na uroczystą sesję popularno-naukową poświęconą Tadeuszowi Żeleńskiemu Boyowi – propagatorowi uniwersalnych wartości humanizmu.
Sesja odbyła się 7 grudnia 2015 roku w lokalu Kuźnicy, a rozpoczął ją wykład prof. Bolesława Farona o związkach Tadeusza Boya z Krakowem.
Pof. Faron przedstawił życie i twórczość Boya w okresie gdy mieszkał on w Krakowie, podkreślił jego znaczący wkład w powołanie kabaretu „Zielony Balonik”, który był wydarzeniem bulwersującym ówczesne środowiska, nie tylko intelektualne. Prelegent omawiając twórczość T. Boya przedstawił go jako dosadnego krytyka zgnuśniałych i ortodoksyjnych ówczesnych elit, który świadomie wchodził w spór intelektualny poprzez dosadne, kpiarskie i często rubaszne opisywanie współczesnych czasów.
Profesor Faron podkreślił również wielki dorobek T. Boya w tłumaczeniu francuskiej literatury na język polski, co bliżej przedstawiła dr hab. Marzena Chrobak, w swoim wykładzie o T. Boyu Żeleńskim jako wybitnym tłumaczu literatury francuskiej.
Scharakteryzowała jego dorobek jako tłumacza oraz omówiła okres pobytu T. Boya Żeleńskiego we Francji, w trakcie którego zdobył tam wielkie uznanie i szacunek, a za dorobek translatorski został wielokrotnie odznaczany wysokimi odznaczeniami francuskimi.
Kolejnym wykładowcą był prof. Jerzy Wiatr. Przedstawił on charakterystykę środowisk, do których odnosił się T. Boy Żeleński w swojej twórczości oraz omówił aktualność problematyki podnoszonej przez Boya.
Profesor Wiatr wykazał, jak współczesne elity, w tym również elity lewicowe odeszły od Boyowskiej wersji oceny rzeczywistości. Podkreślił, że dzisiaj bardzo potrzebne jest przypominanie twórczości T. Boya Żeleńskiego, ponieważ głoszone przez niego hasła są nadal aktualne.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli między innymi doc. Andrzej Kurz oraz dr Józef Kabaj.
Ostatnim mówcą był dr Zdzisław Słowik, który odniósł się do wygłoszonych referatów i przestawił, jak w dzisiejszej rzeczywistości aktualne są zasady i wartości podnoszone przez T. Boya Żeleńskiego w jego twórczości oraz jak Towarzystwo Kultury Świeckiej stale czerpie z dorobku T. Żeleńskiego Boya.
W zakończeniu swojego wystąpienia dr Z. Słowik przedstawił plany i kierunki działania TKŚ na najbliższą przyszłość.


W drugim punkcie spotkania Prezes RW TKŚ w Krakowie Jan Nowak złożył rezygnację z pełnionej funkcji, co motywował podeszłym wiekiem (skończone 87 lat) i stanem zdrowia.
Zebrani jednogłośnie przychylili się do prośby J. Nowaka i również jednogłośnie akceptowali kandydaturę dotychczasowego wiceprezesa Józefa Kabaja na funkcję prezesa RW TKŚ w Krakowie. Na zwolnione stanowisko wiceprezesa RW został jednogłośnie wybrany Mieczysław Jakubiec, a na członka Prezydium RW została wybrana Stanisława Urbaniak – w miejsce odwołanego z członka Prezydium RW Jerzego Kornasia.
Kolejnym punktem było przekazanie przez sekretarza Rady Krajowej TKŚ Z. Słowika decyzji Prezydium RK o nadaniu Janowi Nowakowi tytułu Honorowego Członka TKŚ oraz Honorowego Prezesa krakowskiego TKŚ.Spotkanie zakończyło się szczerymi i gorącymi podziękowaniami J. Nowakowi za długoletnią działalność na rzecz laickiego środowiska oraz życzeniami długich lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.


Sławomir Brodziński

Fot. Antoni Pietryka


 
  created by ZBuKing